Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Voor 3 uur besteld = morgen in huis! *Indien voorradig
 2. Retourneren is mogelijk, de retourkosten zullen worden verrekend van het bestelde bedrag.
 3. Levering GRATIS bij bestelling boven €150,-
 • Levering onder de €150,-  ; 
 • NL: €7,95
 • BE: €21,75
 • Internationaal: €21,75

Hieronder staan de algemene voorwaarden beschreven die Etikon Nederland BV strikt hanteert.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN ETIKON NEDERLAND B.V.

Artikel  1. Algemeen

 1.1       Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde. Aanbiedingen van Etikon Nederland B.V., verder te noemen Etikon, zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voorzover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.

 1.2       Indien de koper bij de acceptatie van het door Etikon gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden weerspreekt en naar eigen algemene voorwaarden verwijst (bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden),  wordt het aanbod van Etikon geacht niet te zijn aanvaard. Indien koper bij aanvaarding van het aanbod van Etikon de toepasselijkheid van deze leveringsvoorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke leveringsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden, c.q. inkoopvoorwaarden van koper  nimmer van toepassing zijn.

Te allen tijde zal gelden dat leverings-, verkoop- c.q. inkoopvoorwaarden  van koper slechts dan voor Etikon bindend zullen kunnen zijn indien Etikon zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomst.

 2.1       Aanbiedingen welke van Etikon uitgaan zijn niet bindend.

Zij zijn vrijblijvend, voorzover uit de omstandigheden van het geval het tegendeel niet ondubbelzinnig mocht blijken.

2.2       In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen of  elders vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voorzover de betrokken gegevens niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in  een door partijen ondertekend contract of een door Etikon ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de eigen verantwoordelijkheid van de koper voor door hem verstrekte gegevens.

2.3       Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van de ondertekening van het contract door Etikon onderscheidenlijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Etikon.

2.4       Etikon is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden indien deze producten inmiddels uit de productie zijn genomen of om enige andere reden uit het verkoopprogramma van Etikon zijn komen te vervallen.

 2.5       De bevoegdheid tot het sluiten van voor Etikon bindende overeenkomsten is uitsluitend voorbehouden aan de directie van Etikon. Vertegenwoordigers, agenten of andere personen die niet tot de directie van Etikon behoren, bezitten niet de bevoegdheid tot afsluiting van voor Etikon bindende overeenkomsten, tenzij zulks door de directie schriftelijk aan de koper is bevestigd.

 2.6       Elke aanbieding  van Etikon is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering en levering onder normale omstandigheden en gedurende de bij Etikon geldende normale werktijden.

Artikel 3.  Prijs.

3.1       De door Etikon opgegeven prijzen gelden voor leveringen franco huis, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd of die welke ingevolge de onderhavige overeenkomst tussen partijen  ten laste van de koper zullen komen.

3.2       In het geval na het sluiten van de overeenkomst tussen Etikon en koper sprake is van wijziging van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekeringen,  premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege c.q.  na de totstandkoming van een nieuwe CAO ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden is Etikon gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen van invloed zijn c.q.  kunnen zijn op de uitvoering van de overeenkomst.

Etikon is hiertoe eveneens gerechtigd indien sprake is van een koerswijziging van buitenlandse valuta, indien en voorzover Etikon voor de uitvoering van de overeenkomst producten in het buitenland heeft gekocht c.q. zal kopen.

Indien Etikon van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen een maand na sluiten van de overeenkomst, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor  bestaande wettelijke bepalingen.

Artikel 4. Levering.

 4.1       De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen ,  bevestigingen en/of contracten worden door Etikon bij benadering naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal Etikon direct in overleg treden met de koper.

Overschrijding van de door Etikon bij benadering vastgestelde levertijd geeft de koper geen aanspraak op vergoeding van schade tenzij het tegendeel uitdrukkelijk  uit de Wet mocht blijken.

Overschrijding van de door Etikon bij benadering vastgestelde levertijd geeft de koper geen recht  op het niet, niet behoorlijk c.q. niet nakomen van enige jegens Etikon aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van deze overeenkomst.

Indien de koper van oordeel is dat de overschrijding van de door Etikon bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is de koper  verplicht om Etikon bij aangetekende brief of deurwaardersexploit alsnog een redelijke levertijd te stellen.

Koper is verplicht om na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg met Etikon terzake de overschrijding van de levertijd.

 4.2       Levering heeft plaatsgevonden zodra de door Etikon te leveren prestatie is voltooid.

 4.3       Etikon behoudt zich te allen tijde het recht voor om na voorafgaand overleg met de koper de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen overeenkomstig te factureren.

 4.4       De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 1. De dag van totstandkoming van de opdracht;
 2. De dag van ontvangst door Etikon van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke;
 3. De dag van de vervulling van de voor de levering noodzakelijke formaliteiten;

 4.5       De koper is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden omschreven plaats.

Bij gebreke daarvan is Etikon gerechtigd  om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en zullen deze bedoelde producten geacht worden door koper van Etikon te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de koper en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan Etikon meer of anders toekomende rechten. Etikon mag maximaal een overleving doen van 10% op de bestelde goederen.

Etikon zal voorts gerechtigd zijn voor koper op voorraad gehouden producten te factureren en betaling te vorderen, indien en zodra bij koper sprake is van wanbetaling, dreigend faillissement of surseance van betaling, beslag, of intrekking van  de kredietlimiet  door de kredietverzekeraar van Etikon. De producten worden dan door Etikon op voorraad gehouden op de in dit artikel bepaalde voorwaarden.

Artikel 5. Betaling.

5.1       Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Etikon aan te geven wijze. Vanaf de vervaldag is de koper de wettelijke rente verschuldigd. Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.

In geval van  toerekenbare tekortkoming  in de nakoming van de verbintenis door opdrachtgever door niet of niet tijdig te betalen is de opdrachtnemer gerechtigd alle kosten verbonden aan de invordering van het bedrag – zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke – op opdrachtgever te verhalen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd op het moment dat de opdrachtnemer ten behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen.

Het minimum der buitengerechtelijke incassokosten bedraagt per factuur € 50,00 exclusief BTW.

De kosten worden voorts berekend op basis van de hierna volgende tabel:

Over de eerste                                     €             3.000,00  15%

Over het meerdere tot                       €             6.000,00  10%

Over het meerdere tot                       €           15.000,00    8%

Over het meerdere tot                       €           60.000,00    5%

Over het meerdere vanaf                  €          60.000,00    3%

Indien de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit de hierboven staande tabel blijkt, zijn door opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

5.2       Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten  en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al  vermeldt de koper dat die voldoening betrekking heeft op een latere of andere factuur.

5.3       Indien en voorzover er volgens de koper gebreken kleven aan enig door Etikon geleverd product, is koper niet gerechtigd zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten met betrekking tot andere producten uit dezelfde zending c.q.  levering waaromtrent aan Etikon geen klachten op duidelijke wijze kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 6. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten.

6.1        Aan de koper geleverde producten blijven eigendom van Etikon zolang de koper niet al hetgeen door Etikon aan de koper uit hoofde van leveringen verschuldigd, onder gelijktijdige voldoening van eventuele rente en kosten, volledig aan Etikon heeft voldaan.

Niettemin zal de koper dergelijke zaken verder mogen verkopen, doch uitsluitend voorzover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk  is.

 6.2       Etikon zal in het voorkomende geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde producten.

De koper zal aan Etikon alle mogelijke medewerking verlenen teneinde Etikon in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming  van de geleverde producten.

 Artikel 7. Risico.

Producten zijn voor risico van Etikon tot op het ogenblik waarop ze in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of  van  de koper gebruikte hulppersonen zijn gebracht, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.

Artikel 8. Reclamering en garantie.

8.1       Reclamering terzake van zichtbare en/of merkbare gebreken dient onverwijld na ontdekking doch uiterlijk 5 dagen na de feitelijke overdracht van de producten aan de koper in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de koper aan Etikon te geschieden. Reclamering van niet zichtbare gebreken dient binnen bekwame tijd na ontdekking in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de koper aan Etikon te geschieden. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 2 jaar na een tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

8.2       De koper verklaart bekend te zijn met de eigenschappen die de aan hem geleverde producten hebben en eveneens met alle op de geleverde goederen betrekking hebbende wettelijke voorschriften waaraan hij als afnemer is onderworpen.

De koper verplicht zich bij de opslag, de doorverkoop,  het vervoer, het gebruik en alle verdere handelingen met de door  Etikon geleverde zaken de betreffende wettelijke voorschriften strikt  in acht te zullen nemen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1       Behoudens grove schuld aan de zijde van Etikon, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende de productaansprakelijkheid, is alle aansprakelijkheid van Etikon, zoals bedrijfsschade, andere directe c.q. indirecte schade, gevolgschade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uigesloten.

Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.

Voorzover toch aansprakelijkheid zou kunnen worden vastgesteld kan de verplichting van Etikon tot betaling van schade nimmer overtreffen de hoogte van het factuurbedrag  dat betrekking heeft op de aan koper geleverde zaken.

9.2       Etikon is derhalve ook  niet aansprakelijk  voor:

 • schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper verstrekte gegevens.
 • beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

9.3       De koper is gehouden Etikon te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade waarvoor de aansprakelijkheid van Etikon in deze voorwaarden in de verhouding met de koper is uitgesloten of beperkt.

9.4       Etikon zal zich niet op uitsluiting van aansprakelijkheid beroepen, indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Etikon bereid is tot schadevergoeding over te gaan.

In dat geval gelden voor wat betreft aansprakelijkheid  tussen Etikon en koper de polisvoorwaarden die zijn opgenomen in de verzekeringsovereenkomst die is gesloten tussen Etikon en haar verzekeraar.

Artikel 10. Intellectuele eigendom.

Etikon neemt alle redelijkerwijze te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat de te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde.

Indien desondanks aan Etikon een verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt, zal Etikon, onverminderd de in het vorige artikel bepaalde grenzen het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen of zorgdragen dat de koper het geleverde of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken; alles mits de koper Etikon tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degenen die rechten van industriële eigendom geldend maakt of kan maken, op te komen.

Artikel 11. Overmacht.

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de transaktie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheid zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan beide zijden opgeschort.

Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan 90 dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht om binnen 90 dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen.

Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan tussen partijen pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens verder iets verschuldigd zullen zijn.

Onder deze omstandigheden, vormend overmacht, worden in ieder geval begrepen omstandigheden  van de wil van Etikon en koper onafhankelijk, ook al waren deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen of vertragen alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval  of ziekte bij in dienst van Etikon zijnd personeel of van andere personen waarvan Etikon zich bedient, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheidswege,  oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere ander ernstige storing binnen het bedrijf van Etikon of diens toeleveranciers op welke wijze dan ook.

Artikel 12. Opschorting ontbinding.

12.1      Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Etikon gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de koper in staat zal zijn diens contractuele verplichtingen jegens Etikon te voldoen, is Etikon gerechtigd zonder ingebrekestelling of zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de koper gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar overige toekomende rechten.

12.2      Mocht één der partijen surséance van betaling aanvragen of in staat van faillissement geraken, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten met een schriftelijke kennisgeving voor ontbonden te verklaren dan wel (te zijner  keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Alle van de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen  worden alsdan dadelijk opeisbaar.

Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 13. Geschillen.

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de voorzieningenrechter van de Rechtbank in kort geding uit te lokken, worden berecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij de koper binnen één maand nadat Etikon zich schriftelijk jegens de koper op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil de volgens de Wet bevoegde  Rechter heeft gekozen.

Artikel 14. Toepasselijk recht.

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn of zullen zijn, geldt uitsluitend Nederlands recht. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen partijen geldende rechtsverhouding zullen de partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking welke niet aan nietigheid blootstaan.

// sahil theme app extension